Otaku Shoppu

Privacy Policy

General:

otaku-shoppu.com respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you give us will be treated confidentially. We use your information to process orders as quickly and easily as possible to proceed. For the rest, we will use this information only with your permission. otaku-shoppu.com will not sell your personal information to third parties and will only make available to third parties that are involved in processing your order. 
Use of NAW Data: 
otaku-shoppu.com uses the collected data to provide its clients the following services: When you place an order, we need your name, email address and shipping address to complete your order. 
With your permission we will use your data to inform you about the development of the site, special offers and promotions. If you no longer wish to receive this information here, please let us know by e-mailing that. 
To make shopping at otaku-shoppu.com to be as pleasant as possible, we store with your consent your personal information and data related to your order and the use of our services. This allows us to personalize the website and to recommend that you might find interesting. In your flue account we store information such as your name, address, telephone number, email address and delivery address, so you do not need to fill. Every new order Information about the use of our site and the feedback we receive from our visitors helps us to develop our site and improve. 
cookies: 
Cookies are small pieces of information that are stored on your computer by your browser. otaku-shoppu.com uses cookies to recognize you when you visit. Cookies allow us to gather information about the use of our services and to improve and adapt to the needs of our visitors information. Our cookies provide information related to personal identification. They are also used to process your order. Correctly using 
Other: 
otaku-shoppu.com not sell your information. otaku-shoppu.com will not sell your personal information to third parties and will only make available to third parties that are involved in processing your order. Our employees and third parties engaged by us are obliged to respect. The confidentiality of your information Your personal information is safe with otaku-shoppu.com We appreciate the trust you place in us and we will therefore be extremely careful with your data. Your data will always be protected and treated in accordance with legislation confidential. Continue shopping more information about the law at a distance that is important for any online entrepreneur. Since February 1, 2001, the Law "buy remote" effect. In short, it means that consumers when purchasing on the Internet are entitled to a cooling off period of seven working days after delivery of the product. They may return the product within that period. Through this law, consumers have gotten a stronger legal position, therefore when it comes to buying over the internet goes. The law is there to buy at a distance occurs when consumer and the seller have not seen each other. Upon purchase The following major enhancements with regard to the rights of consumers are buying at a distance included in the law: 

Consumers are entitled to a cooling off period of seven working days after delivery of the product. They may return the product within that period, while only the postage for returning have to pay. The seller is allowed to send to the return. Conditions When the seller has financed the product, for example by providing a loan, the financing agreement is automatically terminated if the consumer uses the cooling off period. The product must be delivered no later than 30 days after delivery to the consumer. If not, consumers can purchase immediately undone. This does not apply if the parties have agreed on a delivery. If the consumer returns the product within the cooling-off period, the seller is obliged to pay back. The amount paid within 30 days 

The cooling off period does not apply in the following cases: 

Purchase of real estate; 

Purchases made specially to order, have been made​​; 

Purchases that spoil or age quickly; 

Newspapers and magazines; 

CDs, videos and CD-ROMs which the seal is broken; 

Financial services; 

Betting and lotteries; 

Accommodation, transport, restaurant bookings and leisure activities if they have agreed on a specific date or for a specified period; 

A service that the vendor with the consent of the consumer before the cooling off period has expired. 

The additional obligations of the seller are determined as follows: 

The seller must provide the following information for consumers to go on sale: 

His identity and, with (partial) payment, his address; 

The main characteristics of the product; 

The price of the product (including all taxes); 

If applicable, the cost of delivery; 

Method of payment, delivery or performance; 

Whether or not to apply the cooling period;

Dutch:

Algemeen:
otaku-shoppu.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. otaku-shoppu.com zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. 
Gebruik van NAW Gegevens:
otaku-shoppu.com gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren. 
Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen. 
Om het winkelen bij otaku-shoppu.com zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u artikelen aanbevelen die u mogelijk interessant vindt. In uw rook-kanaal account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en aflevergegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. 
Cookies:
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. otaku-shoppu.com gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Tevens worden ze gebruikt om uw order correct af te handelen. 
Overige:
otaku-shoppu.com verkoopt uw gegevens niet. otaku-shoppu.com zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij otaku-shoppu.com Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld conform wetgeving. Verder nog informatie over de wet kopen op afstand die voor iedere online ondernemer van belang is. Sinds 1 februari 2001 is de wet "kopen op afstand" van kracht. In het kort komt het erop neer dat consumenten bij aanschaf op internet recht hebben op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen. Door deze wet hebben consumenten een sterkere rechtspositie gekregen, dus ook als het om kopen via internet gaat. Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien. De volgende belangrijke uitbreidingen voor wat betreft de rechten van consumenten zijn in de wet kopen op afstand opgenomen: 

Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. De verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden. Wanneer de verkoper het product heeft gefinancierd, bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening, wordt de financieringsovereenkomst automatisch ontbonden als de consument gebruik maakt van de afkoelingsperiode. Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is de verkoper verplicht binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug te betalen.

De afkoelingsperiode geldt niet in de volgende gevallen: 

Aankoop van onroerend goed;

Aankopen die speciaal, op bestelling, zijn gemaakt;

Aankopen die snel kunnen bederven of verouderen;

Kranten en tijdschriften;

Cd’s, video’s en cd-roms waarvan de verzegeling is verbroken;

Financiële diensten;

Weddenschappen en loterijen;

Logies, vervoer, restaurantreserveringen en vrijetijdsbesteding indien deze zijn afgesproken op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode;

Een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken.

De extra plichten van de verkoper zijn als volgt bepaald:

De verkoper moet de volgende gegevens verstrekken voordat consumenten tot koop overgaan: 

Zijn identiteit en, bij (gedeeltelijke) vooruitbetaling, zijn postadres;

De belangrijkste kenmerken van het product;

De prijs van het product (inclusief alle belastingen);

Indien van toepassing, de kosten van aflevering;

Wijze van betaling, aflevering of uitvoering;

Het al dan niet van toepassing zijn van de afkoelingsperiode;